Ποιοι ειναι οι στοχοι;

Στόχος του έργου είναι να συμβάλλει στην αλλαγή τόσο της αυτο-εικόνας των ηλικιωμένων όσο και της τρέχουσας αντίληψης των άλλων, κυρίως των νέων και των θεσμικών λειτουργών που διαμορφώνουν πολιτικές, έτσι ώστε οι ηλικιωμένοι να επιλέγουν τον τρόπο ζωής τους, να ζουν σε αξιοπρεπείς συνθήκες στο οικείο φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον, να διατηρούν την αυτονομία , την κοινωνική συμμετοχή, την επικοινωνία και να αυξάνουν την αυτάρκειά τους, να έχουν ίσες ευκαιρίες και κατοχυρωμένα δικαιώματα ώστε να μη γίνονται αποδέκτες προκαταλήψεων και αποκλεισμών, να επιλέγουν, να διεκδικούν και να εξασφαλίζουν τους τρόπους και τα μέσα που βελτιώνουν την ποιότητα της ζωής τους, να απολαμβάνουν υπηρεσίες και παροχές που να τους εξασφαλίζουν υγεία, ποιότητα ζωής και επιβίωση. Επιπλέον, να δημιουργήσει νέες μορφές υποστήριξης και προώθησης του ρόλου των ηλικιωμένων στην κοινότητα.

Επιπλέον, το έργο αποσκοπεί να βελτιώσει το πρόβλημα του αποκλεισμού των ηλικιωμένων από την κοινωνική και επαγγελματική ζωή και δράση, τη διαμορφωμένη κοινωνική πραγματικότητα που, σε συνάρτηση με την αύξηση του ποσοστού γήρανσης στον πληθυσμό, βαίνει διαρκώς επιδεινούμενη.

Επίσης, προσδοκία του έργου να δημιουργήσει προϋποθέσεις  για ενεργό και υγιή γήρανση και να συμβάλλει στην άρση των εμποδίων για ατομική ευεξία και κοινωνική ισότητα. Το πρόβλημα αυτό επιβαρύνει σημαντικά τόσο τους ίδιους τους πολίτες μεγαλύτερης ηλικίας όσο και τις οικογένειες που τους υποστηρίζουν ή δυνητικά θα μπορούσαν να υποστηριχθούν από αυτούς. Έτσι η ενεργός και υγιής γήρανση θα συμβάλει στην σύνδεση της οικογενειακής ζωής και της αγοράς εργασίας και στην διατήρηση στην εργασία  των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας.

Τέλος, το έργο επιδιώκει να συμβάλλει στην μείωση της επιβάρυνσης του κόστους για τις δαπάνες υγείας και πρόνοιας, των ασφαλιστικών  ταμείων, κατάσταση που - όσο και στο βαθμό που υπάρχει - στερεί πόρους από άλλες κοινωνικές ανάγκες.

Τρόποι συνεισφοράς στην τοπική κοινωνία

Με την ενεργοποίηση των ηλικιωμένων που διαβιούν σε απομονωμένες περιοχές, που συχνά στην καθημερινότητά τους χρειάζονται και την φροντίδα (ενεργή παρουσία) των παιδιών και λοιπών συγγενών που δεν ζουν μαζί τους.

Με την δημιουργία ομάδων δράσης σε τοπικό επίπεδο (τοπικές συντονιστικές ομάδες-γερουσίες), με αναφορά σε τομείς ενδιαφέροντος της ομάδας στόχου (στέγαση, διατροφή, άθληση και φυσική δραστηριότητα, ψυχαγωγία, δικτύωση, επαφή με υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας, πολιτική), για την επίτευξη διαγενεακής αλληλεγγύης.

Με την ενθάρρυνση για παραμονή στην εργασία και την καταπολέμηση των εργασιακών διακρίσεων λόγω ηλικίας.

Με την ενημέρωση υπηρεσιών και θεσμικών φορέων για την ενεργό και υγιή γήρανση με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Με την πίεση της κοινότητας για τη συμμετοχή ηλικιωμένων στα κέντρα λήψης των αποφάσεων.

Με την παροχή προληπτικών υπηρεσιών υγείας με στόχο την μείωση των συναισθημάτων απομόνωσης.