Φορεας υλοποιησης - ΕΨΕΠ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ:  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ -   Ε.Ψ.Ε.Π. 
ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ:  ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ν.Π.Ι.Δ.)    
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  ΚΑΛΟΥΔΗ 8β΄, 45221, ΙΩΑΝΝΙΝΑ    
ΤΗΛ./FAX:  26510-39820    
e-mail:       epsep_ioa@yahoo.gr    
Website:  www.epsep.gr    

Η Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και ΠαρέμβασηςΕ.Ψ.Ε.Π. είναι Aστική μη Kερδοσκοπική Εταιρεία (Ν.Π.Ι.Δ.) με έδρα τα Ιωάννινα. Ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2003 και έκτοτε δραστηριοποιείται διαρκώς, κυρίως στην ευρύτερη περιοχή της Περιφέρειας Ηπείρου, σε έργα και δράσεις αναφορικά με τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών με τετραετή θητεία, και του επιστημονικού της έργου προΐσταται ο Επιστημονικός Υπεύθυνος, Ψυχίατρος. Απασχολεί μόνιμο προσωπικό περίπου 40 άτομα, διαφόρων ειδικοτήτων (κυρίως των κοινωνικών επιστημών) και εργασιακών καθηκόντων, και, για τις ανάγκες υλοποίησης ορισμένων έργων και δράσεων, συνεργάζεται με εξειδικευμένα στελέχη, εξωτερικούς συνεργάτες, διάφορων ειδικοτήτων.

  

Σκοπός της Ε.Ψ.Ε.Π. είναι η υλοποίηση έργων και δράσεων για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής ατόμων που ανήκουν σε «ευάλωτες» και «ειδικές» κοινωνικές ομάδες,  την πλήρη επανένταξή τους στην κοινότητα μέσω της προαγωγής των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών συμφερόντων τους, την επαγγελματική εκπαίδευση και αποκατάσταση, την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και την εφαρμογή πρακτικών καταπολέμησης πάσης φύσεως διακρίσεων και κοινωνικού αποκλεισμού.

 

Ως ομάδα-στόχος των δράσεων της Ε.Ψ.Ε.Π. ορίζονται:

1.     Άτομα και ομάδες που εξαιτίας προβλημάτων υγείας (σωματικών, διανοητικών, ψυχικών) παρουσιάζουν αναπηρίες και μειονεκτήματα (ΑμΕΑ).

2.     Άτομα και ομάδες που υφίστανται διακρίσεις και κοινωνικό αποκλεισμό, καταπάτηση των ατομικών τους δικαιωμάτων εξαιτίας ασθένειας, φύλου, θρησκείας, εθνότητας, φυλής, γλώσσας, χρώματος (ξενοφοβία, ρατσισμός, μειονότητες, μετανάστες, πρόσφυγες).

3.     Άτομα που υφίστανται ή κινδυνεύουν από βία (ενδοοικογενειακή, κοινωνική, κρατική).

4.     Άτομα και ομάδες που ζουν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικής περιθωριοποίησης ή απειλούνται από αυτά λόγω ανεργίας, γεωγραφικής απομόνωσης, αστικοποίησης, αποξένωσης, έλλειψης οικογένειας και υποστηρικτικού συστήματος, μειωμένων δεξιοτήτων και ικανοτήτων.

5.     Εξαρτημένοι ή πρώην χρήστες ψυχοδραστικών ουσιών.

6.     Φυλακισμένοι και αποφυλακισθέντες.

7.     Άτομα που υφίστανται ή κινδυνεύουν από κακοποίηση και γενικά καταπάτηση των ατομικών τους δικαιωμάτωναιδιά, γυναίκες, ανήλικες μητέρες, μονογονεϊκές οικογένειες, ηλικιωμένοι).

 

 

Στόχοι της Ε.Ψ.Ε.Π. είναι:

·                Η υλοποίηση προγραμμάτων ερευνητικών, ενημερωτικών, απασχόλησης και άλλων, συναφών με τους στόχους της εταιρείας.

·                Η ανάδειξη και προάσπιση των ατομικών δικαιωμάτων ομάδων και ατόμων που υφίστανται διακρίσεις και κοινωνικό αποκλεισμό εξαιτίας ψυχοκοινωνικών προβλημάτων.

·                Η ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση της κοινότητας και των φορέων της σε θέματα που αφορούν στα άτομα και ομάδες με ψυχοκοινωνικά προβλήματα.

·                Η παρέμβαση με κάθε νόμιμο μέσο για τη βελτίωση των παρεχομένων στα άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα υπηρεσιών στο χώρο της εκπαίδευσης, της υγείας, της κοινωνικής πρόνοιας, της καθημερινής διαβίωσης (διατροφή, στέγη, εργασία, διαπροσωπικές σχέσεις, ψυχαγωγία).

·                Η υποστήριξη ερευνών για την διαπίστωση και μελέτη ψυχοκοινωνικών προβλημάτων, των χαρακτηριστικών των ομάδων και ατόμων που τα υφίστανται, των αναγκών τους, των στάσεων της κοινότητας, του κοινωνικού αποκλεισμού και των διακρίσεων.

·                Η ανάπτυξη αποτελεσματικών υποστηρικτικών ομάδων και ομάδων ανάπτυξης των ικανοτήτων και δεξιοτήτων (ατομικών, διαπροσωπικών, κοινωνικών) όσων πλήττονται από ψυχοκοινωνικά προβλήματα.

·                Η παροχή καινοτόμων ποιοτικών υπηρεσιών που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες όσων πλήττονται από ψυχοκοινωνικά προβλήματα  σε τομείς όπως  εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση, απασχόληση, στέγαση, ψυχαγωγία, κοινωνικοποίηση.

·                Η οργάνωση δραστηριοτήτων προαγωγής της σωματικής, διανοητικής και ψυχικής υγείας των ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα.

·                Η προώθηση πολιτικών και νομοθετικών ρυθμίσεων που αφορούν σε άτομα και ομάδες με ψυχοκοινωνικά προβλήματα

 

 

                  Mέσα, που δύναται να χρησιμοποιεί η Ε.Ψ.Ε.Π. για να επιτελέσει το σκοπό της και να πετύχει τους στόχους της, ενδεικτικά είναι:

·                Διοργάνωση ερευνών και μελετών στην κοινότητα και δημοσίευση των αποτελεσμάτων τους, αυτόνομα ή σε συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα και ινστιτούτα.

·                Διοργάνωση σεμιναρίων, διαλέξεων, συνεδρίων.

·                Σύσταση και λειτουργία δομών επαγγελματικής κατάρτισης, προστατευομένων εργαστηρίων, κοινωνικών επιχειρήσεων και άλλων παραγωγικών δραστηριοτήτων σε συνεργασία με υπηρεσίες και φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, την τοπική αυτοδιοίκηση, συνεταιρισμούς, επιμελητήρια και επαγγελματικές ενώσεις ή και μεμονωμένα άτομα και επιχειρήσεις.

·                Σύσταση και λειτουργία δομών στέγασης για άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα (οικοτροφεία, ξενώνες, προστατευόμενα διαμερίσματα).

·                Σύσταση και λειτουργία δομών ψυχοκοινωνικής στήριξης, ενημέρωσης και εκπαίδευσης για άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα (Κέντρα Ημέρας, Λέσχες, ομάδες υποστήριξης, συμβουλευτικοί σταθμοί κτλ.).

·                Οργάνωση παροχής υπηρεσιών σχετικών με τη σωματική και ψυχική υγεία των ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα στο πλαίσιο της ανάπτυξης του κοινωνικού τομέα και σε συνδυασμό με προγράμματα που στοχεύουν στην κοινωνική, πολιτιστική και παραγωγική δραστηριότητα του κοινωνικού χώρου.

·                Υλοποίηση προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτόνομα ή σε συνεργασία με άλλους φορείς δημόσιους ή ιδιωτικούς σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο.

·                Διοργάνωση εκδηλώσεων αξιοποίησης ελεύθερου χρόνου.

·                Έκδοση περιοδικών, έντυπου και οπτικοακουστικού υλικού για την ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων γύρω από θέματα ψυχοκοινωνικών προβλημάτων.

·                Συνεργασία με τοπικούς, εθνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς (Τοπική Αυτοδιοίκηση, Κρατικές Υπηρεσίες και Υπουργεία, Επαγγελματικές Ενώσεις, Κοινωνικούς φορείς, Παγκόσμια Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης, Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, Ευρωπαϊκή Ένωση, Διεθνής Οργάνωση Εργασίας, κτλ.) για ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων και εφαρμογή ερευνητικών και άλλων προγραμμάτων για την προώθηση των συμφερόντων ατόμων και ομάδων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα.

·                Διακρατική συνεργασία σε εκπαιδευτικά, ερευνητικά προγράμματα και άλλες δραστηριότητες με αντίστοιχους φορείς τοπικούς, εθνικούς, ευρωπαϊκούς, και διεθνείς για την ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών και καλών πρακτικών στην αντιμετώπιση ψυχοκοινωνικών προβλημάτων.

·                Ενημέρωση των αρμοδίων οργάνων του Ελληνικού Κράτους και πίεση προς τα θεσμικά όργανα για την έκδοση αποφάσεων και λήψη κατάλληλων μέτρων για την προώθηση των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των ατόμων και ομάδων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα.

 

 

Ø  Έργα που υλοποιεί η Ε.Ψ.Ε.Π.:

1.              Λειτουργία, από τη διετία 2005-2006 μέχρι και σήμερα, δύο (2) οικοτροφείων ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, στις περιοχές Κόνιτσας Ιωαννίνων και Αμπελίων Αμμοτόπου Άρτας, δυναμικότητας το κάθε ένα 15 ατόμων με βαριά νοητική υστέρηση και δευτερογενείς ψυχικές διαταραχές, δομές που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος «Ψυχαργώς» του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

2. Στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ», στον Άξονα Προτεραιότητας «ΤΠΕ και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής», είναι η υλοποίηση του έργου με τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ «ΕΨΕΠ»».

3. Στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013, του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4 «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μία κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,  η Ε.Ψ.Ε.Π. είναι  Εταίρος της Α.Σ. "ΕΝΤΑΞΙΣ", που συστήθηκε για την υλοποίηση πράξης στο πλαίσιο της δράσης 3 «ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», της Κατηγορίας Παρέμβασης 1 «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού».  

4. Στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013, του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4 «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μία κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η Ε.Ψ.Ε.Π. είναι ο Δικαιούχος του Σχεδίου Δράσης «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ». Το Εταιρικό Κοινωνικό Σχήμα υλοποίησης του έργου το απαρτίζουν η Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και ΠαρέμβασηςΕ.Ψ.Ε.Π., ως ο Δικαιούχος Φορέας,  ο Δήμος Ιωαννιτών και ο Οργανισμός Κοινωνικής ΠροστασίαςΑλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) του Δήμου Ιωαννιτών, ως οι Συμπράττοντες Φορείς.

5. Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες», το οποίο είναι μέρος του συνολικού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα, με Διαχειριστή Επιχορήγησης του Προγράμματος το  Ίδρυμα Μποδοσάκη, η Ε.Ψ.Ε.Π. είναι φορέας υλοποίησης του έργου ««ΓΗΡΑΣΚΩ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ» - Πρόταση για δημιουργικά γηρατειά στο Νομό Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου».

 

                      Ø  Έργα που έχει υλοποιήσει  η Ε.Ψ.Ε.Π.:

1. Στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», του Άξονα Προτεραιότητας 7 «Διευκόλυνση της Πρόσβασης στην Απασχόληση», διά της συμμετοχής στο Πρόγραμμα με τίτλο «Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Ηπείρου», η Ε.Ψ.Ε.Π. υλοποίησε το έργο «ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΤ΄ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ, ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΑΝΟΙΑ, ΨΥΧΙΚΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ, ΑμΕΑ, κ.λ.π., ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ», συνολικά για τις Περιφερειακές Ενότητες Ιωαννίνων (112 θέσεις), Άρτας (100 θέσεις), Θεσπρωτίας (65 θέσεις) και Πρέβεζας (50 θέσεις).  Δικαιούχος Φορέας του έργου ήταν η Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέμβασης - Ε.Ψ.Ε.Π. και Συμπράττοντες Φορείς η Περιφέρεια Ηπείρου και το ΚΕΘΕΑ Ιωαννίνων.  Διάρκεια Έργου: 10/2012 – 3/2013.

2. Στο πλαίσιο του Μέτρου 2.1 του Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ» 2000-2006, έγινε η υλοποίηση του έργου με τίτλο «Λειτουργία Οικοτροφείου για 15 άτομα με Βαριά Νοητική Υστέρηση στην Κόνιτσα». Ουσιαστικά, ήταν η αρχική, συγχρηματοδοτούμενη, φάση λειτουργίας του έργου, που συνεχίζεται μέχρι και σήμερα.  Διάρκεια Έργου: 25-07-2005 έως 24-01-2007.

3. Στο πλαίσιο του Μέτρου 2.1 του Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ» 2000-2006, έγινε η υλοποίηση του έργου με τίτλο «Λειτουργία Οικοτροφείου για 15 άτομα με Βαριά Νοητική Υστέρηση στην Άρτα». Ουσιαστικά, ήταν η αρχική, συγχρηματοδοτούμενη, φάση λειτουργίας του έργου, που συνεχίζεται μέχρι και σήμερα.  Διάρκεια Έργου: 11-02-2006 έως 10-08-2007.

4. Στο πλαίσιο του Μέτρου 2.2 του Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ» 2000-2006 ήταν η υλοποίηση του έργου με τίτλο «Διαμόρφωση χώρου και προμήθεια εξοπλισμού για την λειτουργία οικοτροφείου για 15 άτομα με βαριά νοητική υστέρηση στην Κόνιτσα».  Διάρκεια Έργου: 10/06/2005 έως 14/10/05.

5. Στο πλαίσιο του Μέτρου 2.2 του Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ» 2000-2006 ήταν η υλοποίηση του έργου με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού για την λειτουργία οικοτροφείου για 15 άτομα με βαριά νοητική υστέρηση στην Άρτα». Διάρκεια Έργου: 9/2/2006 έως 13/3/2006.

6. Στο πλαίσιο του Μέτρου 5.3 της πρωτοβουλίας «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Υποστήριξης Γυναικών», η Ε.Ψ.Ε.Π. συμμετείχε στο έργο που υλοποίησε η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων.

7. Στο πλαίσιο του Μέτρου 5.3 «Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης» του ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ 2000-2006, η Ε.Ψ.Ε.Π. υλοποίησε Δράση Συμβουλευτικής με τίτλο «Πρόγραμμα για την Απασχόληση της Υπαίθρου του Νομού Άρτας». Διάρκεια Έργου: 31-10-2005 έως 30-06-2008.

8. Στο πλαίσιο του μέτρου 4.13 του Προγράμματος «Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Μικρής Κλίμακας σε Τοπικές Ζώνες του Αγροτικού Χώρου» του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ηπείρου 2000-2006, ήταν η  υλοποίηση Δράσης Συμβουλευτικής του Έργου «Ολοκληρωμένη Αγροτική Ανάπτυξη Ορεινών και Μειονεκτικών περιοχών – περιοχή Τζουμέρκων» από το Δήμο Πραμάντων. Διάρκεια Έργου: 25-04-2006 έως 30-06-2008.

9. Στο πλαίσιο του Μέτρου 4.13 του Προγράμματος «Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Μικρής Κλίμακας σε Τοπικές Ζώνες του Αγροτικού Χώρου» του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ηπείρου 2000-2006, έγινε η υλοποίηση Δράσης Συμβουλευτικής του Έργου «Ολοκληρωμένη Αγροτική Ανάπτυξη Ορεινών και Μειονεκτικών ΠεριοχώνΠεριοχή Δ» από το Δήμο Εγνατίας. Διάρκεια Έργου: 27-09-2006 έως 30-06-2008.

10. Στο πλαίσιο του Μέτρου 1.6 έγινε η υλοποίηση πέντε (5) Σχεδίων Δράσης του Έργου «Δράσεις Ενίσχυσης της Απασχόλησης με την Ενεργό Συμμετοχή των Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών» του Ε.Π. «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Διάρκεια Έργου: 7-03-2007 έως 10-04-2008.

11. Στο πλαίσιο του Μέτρου 1.6 έγινε η υλοποίηση δύο (2) Σχεδίων Δράσης του Έργου «Δράσεις Ενίσχυσης της Απασχόλησης με την Ενεργό Συμμετοχή των Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών» (ΜΚΟ Β΄ ΚΥΚΛΟΣ), του Ε.Π. «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Διάρκεια Έργου : 15-02-2008 έως 30-12-2008.

 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ για την Ε.Ψ.Ε.Π.:

Η Ε.Ψ.Ε.Π. ως φορέας:

Ø    έχει ολοκληρώσει τις διαδικασίες ανάπτυξης συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας κατά το πρότυπο του ISO 9001:2008, και διαθέτει το ανάλογο Πιστοποιητικό, το οποίο καλύπτει τα εξής αντικείμενα δραστηριότητας:

     1. Η υποστήριξη δομών στέγασης και Ψυχοκοινωνικης στήριξης, ενημέρωσης και εκπαίδευσης για άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα

     2. Η υλοποίηση προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτόνομα ή σε συνεργασία με άλλους φορείς δημόσιους ή ιδιωτικούς σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο.

Ø    διαθέτει επιβεβαίωση Διαχειριστικής Επάρκειας τύπου Β΄ και Γ΄ που της έχει χορηγηθεί από την Ειδική Υπηρεσία του Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου Υγείας.

Ø    είναι ειδικά πιστοποιημένος από το Υπουργείο Υγείας φορέας παροχής υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Ø    έχει λάβει έγκριση και έχει συνάψει σύμβαση με το Ι.Κ.Α. ως Πάροχος του Προγράμματος ΚατΟίκον Φροντίδας Συνταξιούχων του ΕΟΠΥΥ, ενέργεια η  οποία προγραμματίζεται να υλοποιηθεί άμεσα.